המלון של אילן

התארגנות ראשונה

לאחר היעדרות של שנה, חוזר זוג סיסים לקנן בתוך ארגז של תריס בתל אביב.

מאכילים את הילדים

אחד ההורים חוזר לקן עם שלל, לשמחתם של הגוזלים הרעבים.

"עוף גוזל"

שבוע לפני עזיבת הקן, המהומה רבה והגוזלים צווחים בקולי קולית.